Сумська обл., м. Охтирка вул. Сумська (Фрунзе), 46, Тел.(факс): (05446)2-20-66

Головне меню

Підготовчі курси 2017

ЦМК спеціальних дисциплін спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ»

Домашенко Володимир Вікторович – директор коледжу.
Ставицький Андрій Анатолійович – заст. директора з навчально-виробничої роботи.
Хоменко Микола Петрович – заст. директора з адміністративно-господарської роботи.
Дараган Вячеслав Миколайович – голова циклової методичної комісії, викладач дисциплін «Машини та обладнання для тваринництва», «Машини і обладнання для переробки с/г продукції».
Завгородній Павло Петрович – голова профспілкового комітету, викладач дисциплін «Трактори та автомобілі», «Технічний сервіс в АПК».
Свищов Микола Михайлович – викладач дисципліни «Експлуатація машин та обладнання»
Фалькова Людмила Семенівна – викладач дисциплін «Основи агрономії», «Основи тваринництва»
Рєзнік Вячеслав Вікторович – викладач дисциплін «Правила дорожнього руху», «Основи керування автомобілем і безпека руху».
Чут Оксана Володимирівна – викладач дисциплін «Ремонт машин та обладнання», «Основи технічної творчості».
Хмара Сергій Олександрович – викладач дисципліни «Сільськогосподарські машини».


 


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦИКЛОВУ МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ

Зміст роботи ЦМК спеціальних дисциплін відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ» визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами та термінами їх виконання:
1. Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін – протягом поточного навчального року.
2. Розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викла¬дачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), клубів за інтере¬сами, предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу, – до 5 вересня поточного навчального року.
3. Розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін – до 30 вересня поточного навчального року.
4. Поповнення навчально-методичних комплексів – протягом поточ¬ного навчального року.
5. Своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін – до 5 вересня поточного навчального року.
6. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу – протягом поточного навчального року.
7. Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових і дипломних робіт (проектів) – протягом поточного навчального року.
8. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю – протягом поточного навчального року.
9. Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі – протягом поточного навчального року.
10. Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій – протягом поточного навчального року.
11. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових іспитів і державної атестації студентів, тематики та змісту курсових і дипломних робіт (проектів), завдань для контрольних комплексних робіт, завдань для залишкового зрізу знань та іншої методичної документації для контролю знань студентів – до 30 жовтня поточного навчального року.
12. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення вступних іспитів – до 30 червня поточного навчального року.
13. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання – протягом поточного навчального року.
14. Контроль та аналіз знань студентів, контроль об’єктивного оціню¬вання знань студентів викладачами – протягом поточного навчального року.
15. Самоаналіз педагогічного працівника, його звіт та виконання індивідуального плану роботи викладача – до 20 червня поточного навчаль-ного року.
16. Розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних працівників (чергової та позачергової)- до 30 вересня поточного навчаль¬ного року.
17. Розгляд особистих справ молодих викладачів – протягом вересня поточного навчального року.
18. Керівництво дослідною та науковою роботою; технічною творчістю студентів – протягом поточного навчального року.
19. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів ¬протягом поточного навчального року.
20. Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо – згідно з графіком проведення.
21. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами¬ згідно з графіком роботи з обдарованими студентами.
22. Проведення профорієнтаційної роботи (відвідування шкіл міста та регіону, день “відкритих дверей”, тижні циклових комісій, інші заходи)¬ згідно плану роботи навчального закладу.
23. Організація підвищення кваліфікації викладачів – згідно з графіком (один раз на п’ять років при проходженні чергової атестації).
24. Участь викладачів у професійних конкурсах “Кращий викладач року”, “Кращий куратор року” – один раз на п’ять років.
25. Участь у виховній роботі студентів – згідно з планом виховної роботи на поточний навчальний рік.
26. Звіт роботи циклової комісії та пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу та роботи адміністрації за минулий навчальний рік – до 25 червня поточного навчального року.

Бажаєш стати студентом Охтирського коледжу СНАУ