Сумська обл., м. Охтирка вул. Сумська (Фрунзе), 46, Тел.(факс): (05446)2-20-66

Головне меню

Підготовчі курси 2017

ЦМК фізичного виховання та Захисту Вітчизни

Склад:

Дараган Людмила Павлівна – голова циклової методичної комісії, викладач предметів «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Тюков Сергій Миколайович – викладач предметів «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Нестеренко Вячеслав Юрійович – викладач предметів «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Колесник Микола Миколайович – викладач предметів «Захист Вітчизни», «Безпека життєдіяльності».

Качайло Олена Миколаївна – викладач предмету «Захист Вітчизни».

 

ПОЛОЖЕННЯ

про циклову методичну комісію

 

Зміст роботи ЦМК фізичного виховання та Захисту Вітчизни визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами та термінами їх виконання:

 1. Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін – протягом поточного навчального року.
 2. Розгляд, обговорення та затвердження планів роботи циклової комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викла­дачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), клубів за інтере­сами, предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу, – до 5 вересня поточного навчального року.
 3. Розробка й обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін – до 30 вересня поточного навчального року.
 4. Поповнення навчально-методичних комплексів – протягом поточ­ного навчального року.
 5. Своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін – до 5 вересня поточного навчального року.
 6. Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу – протягом поточного навчального року.
 7. Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик, курсових і дипломних робіт (проектів) – протягом поточного навчального року.
 8. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю – протягом поточного навчального року.
 9. Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі – протягом поточного навчального року.
 10. Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій – протягом поточного навчального року.
 11. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових іспитів і державної атестації студентів, тематики та змісту курсових і дипломних робіт (проектів), завдань для контрольних комплексних робіт, завдань для залишкового зрізу знань та іншої методичної документації для контролю знань студентів – до 30 жовтня поточного навчального року.
 12. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення вступних іспитів – до 30 червня поточного навчального року.
 13. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання – протягом поточного навчального року.
 14. Контроль та аналіз знань студентів, контроль об’єктивного оціню­вання знань студентів викладачами – протягом поточного навчального року.
 15. Самоаналіз педагогічного працівника, його звіт та виконання індивідуального плану роботи викладача – до 20 червня поточного навчаль­ного року.
 16. Розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних працівників (чергової та позачергової)- до 30 вересня поточного навчаль­ного року.
 17. Розгляд особистих справ молодих викладачів – протягом вересня поточного навчального року.
 18. Керівництво дослідною та науковою роботою; технічною творчістю студентів – протягом поточного навчального року.
 19. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів ­протягом поточного навчального року.
 20. Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо – згідно з графіком проведення.
 21. Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами­ згідно з графіком роботи з обдарованими студентами.
 22. Проведення профорієнтаційної роботи (відвідування шкіл міста та регіону, день “відкритих дверей”, тижні циклових комісій, інші заходи)­ згідно плану роботи навчального закладу.
 23. Організація підвищення кваліфікації викладачів – згідно  з графіком (один раз на п’ять років при проходженні чергової атестації).
 24. Участь викладачів у професійних конкурсах “Кращий викладач року”, “Кращий куратор року” – один раз на п’ять років.
 25. Участь у виховній роботі студентів – згідно з планом виховної роботи на поточний навчальний рік.

Звіт роботи циклової комісії та пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу та роботи адміністрації за минулий навчальний рік – до      25 червня поточного навчального року

Бажаєш стати студентом Охтирського коледжу СНАУ